אי–אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ ("החברה")

החברה מודיעה בזאת על זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה ("האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 14 בפברואר 2019, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברח' יהודה הלוי 18, תל אביב, שעל סדר יומה: (1) מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים, למעט דירקטורים חיצוניים, לדירקטוריון החברה; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה; (3) הארכת כהונה של מר אבי אברהם ברק כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש שנים נוספות; (4) מינוי גב' דברת דגן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (5) דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017.
המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-13 ינואר 2019.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: 4 בפברואר 2019.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: 9 בפברואר 2019.
למידע נוסף, ראו דוח מיידי ראו דוח מיידי שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ www.tase.co.il מיום 9 בינואר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-003544).

כל הזכויות שמורות לאי אונליין קפיטל ©